SLOVOSLED

WORD ORDER

Predtým ako si povieme o tom, aký je slovosled v anglickej vete, povedzme si niečo o anglickom jazyku a jeho rozdieloch so slovenčinou. 

Slovenský jazyk využíva skloňovanie, časovanie a rody na to, aby sme ku slovu vedeli pripojiť prípony, ktoré v sebe nesú viacero funkcií. Čo tým myslím? Pozrime sa na niekoľko príkladov. 

PRÍDEM
Toto slovo vyzerá jednoducho, no nesie v sebe viacero funkcií, ktoré vďaka tomtuto tvaru slova vo vete spomenúť nemusíme.
1. vieme, že hovoríme o 1. osobe jednotného čísla - JA
2. slovo je v budúcom čase
3. základný význam slova je PRÍSŤ 

alebo

VIDEL
1. 3. osoba jednotného čísla mužského rodu - ON
2. minulý čas
3. hlavný význam slova je VIDIEŤ 

V slovenčine nám stačí použiť jedno slovo a vieme z neho rovno 3 informácie. V angličtine takéto funkcie nemáme, preto musíme vo vete spomenúť aj
1. osobu,
2. pomocné sloveso, ktoré nám napovie o ktorý čas sa jedná a aj
3. plnovýznamové sloveso, ktoré nám hovorí o činnosti.

Nevieme žiadnu z týchto funkcií vynechať. Preto má angličtina toľko časov a predložiek, ktoré nám nemusia dávať na začiatku zmysel, no všetko má svoju logiku. 

Pozrime sa teraz na SLOVOSLED v anglickej vete. Ukážeme si základnú štruktúru, podľa ktorej sa tvorí väčšina viet. 

S    V    O    M    P    T

subject + verb + object + manner + place + time

S          subject / podmet          KTO? ČO?                                                                           Tom
V
         verb / sloveso                ČO ROBÍ
                1. pomocné                    nemá preklad - hovorí o čase                                         doesn´t
                2. plnovýznamové        má preklad - hovorí o činnosti                                       drive
O        object / predmet               otázky GENITÍVU až INŠTRUMENTÁLU                    his car
M        manner / spôsob               AKO?                                                                                    very fast
P        place / miesto                      KDE?                                                                                    in the city
T        time / čas                                KEDY?                                                                                  during holidays. 


Táto forma sa dá využiť pre oznamovacie vety kladné aj záporné, no pri záporných vetách pridáme ešte slovo NOT k pomocnému slovesu. Ak chceme vytvoriť otázku, jediné, čo potrebujeme urobiť je zameniť podmet a pomocné sloveso, takže veta začne pomocným slovesom + podmet + plnovýznamové sloveso +.... 

Veta nemusí obsahovať všetky vetné členy, no na to, aby sme vytvorili holú vetu potrebujeme mať mininálne S+V ( podmet a prísudok).

Chceš sa učiť po anglicky?

Pozri si ponuku kurzov :)

Napíš nám

Ak máš otázky alebo sa chceš prihlásiť na kurz, napíš nám to do správy a my Ti radi odpovieme.

Firemné údaje:

Kontakt:

chcemsaucit.sk@gmail.com
haja.education@gmail.com
+421 910 221 441

Sociálne siete:
@chcemsaucit.sk

Designed with Mobirise - Try here